پمپ سری و موازیتنظیمات قالب

Please implement YA_Options_color::getCpanelHtml()